Home

In maart 2013 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan, kortweg GRUP, voor de Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische Structuur, afgekort AGNAS, in de Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden. Dit plan is een onderdeel van het SIGMA-project Bovendijle. Het heeft als doel de risico’s op overstromingen terug te dringen en tegelijk de natuur rond de waterloop in ere te herstellen. Er is 4 jaar overleg gepleegd met de gemeentebesturen, de natuur- en landbouworganisatie. Diverse ontwerpplannen zijn opgemaakt met nieuwe stedenbouwkundige bestemmingen en voorschriften. Deze zijn begin 2015 via een openbaar onderzoek ter consultatie voorgelegd aan de inwoners van de betrokken regio. En eind vorig jaar heeft de Vlaamse regering de definitieve plannen vastgelegd en bekrachtigd met de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het meest stroomafwaartse deel van de vallei van de Grote Laakbeek op grondgebied van Rotselaar en Tremelo behoort ook tot deze zone. Concreet zijn de bestemmingen van het oude gewestplan in het gebied vanaf de weg Tremelo-Werchter tot aan de monding van de Laak in de Dijle heringevuld. Onze twee grootste natuurgebieden “Laekdal” aan de Putten van Fonteyn en “Zegbroek” op de Blaasberg kwamen daarbij ook in de focus van het proces.

Een eerste algemene conclusie:

hoe concreter het plan werd, hoe minder groen er te zien was.

Het traject van allereerste voorontwerpplan tot goedgekeurd uitvoeringsplan is gekenmerkt door een stapsgewijze daling van natuurgebied. Elke bijstelling resulteerde in een vermindering van groene bestemming. Dit was ook al zo bij het opstellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Balenberg. Zie de tabel voor deze evolutie. 

AGNAS Laak Stroomafwaarts deel voor Natuursprokkel tabel

gevolg van deze intensieve landbouwbedrijvigheid van monocultuur met  (over-)bemesting en pesticidebehandeling wordt daar niet alleen het bodemleven in gevaar gebracht, maar is er ook druk op het waterecosysteem van de oeverzone, de waterloop en uiteindelijk ook het valleigebied. Zo kan het voorgestelde natuurlijke evenwicht tussen agrarisch, ecologische en waterbeheersfuncties niet worden gegarandeerd op de percelen van de linkeroever langsheen de Laak.

 

Het is negatief

dat de natuurverbindingsschakel in het groenblauw netwerk ontbreekt.

De verbinding tussen de 2 natuurreservaten Laekdal en Zegbroek met een groene strook natuur was opgenomen in de eerste ontwerpplanen. Dit voorstel om zo de reservaten aan elkaar te koppelen heeft het helaas niet gehaald. Ondanks dat de regering in haar regeerakkoord hoog oploopt met de vorming van ‘groenblauwe netwerken‘ is na het openbaar onderzoek van februari-maart 2015 toch nog de natuurverbinding tussen het Laekdal en het Zegbroek volledig geschrapt. De overgangszone tussen deze 2 natuurkernen is nu een openruimteverbinding met een bestemming als agrarisch gebied. Kleine individuele landbouwbelangen op perceelsniveau hebben doorgewogen op het algemeen belang met betrekking tot verhoogde biodiversiteit en leefbaarheid. Fragmentatie en habitatverlies blijven ondanks de beloftes en doelstelling de bovenhand houden.

Het is negatief

dat de afspraken en consensus in het voortraject niet behouden werden.

De vraag stelt zich wat het nut is van een voortraject waarbij een lokale consensus is bereikt, als achteraf door het Kabinet van de Vlaamse Minister van natuur Schauvliege de afspraken niet worden gehonoreerd. Men loopt nochtans hoog op met de “bottom-up” benadering in dit proces. Natuurpunt hoopt dat er zich geen gelijkaardig fenomeen voordoet als de plannen voor het oostelijk deel van de Laakvallei op grondgebied Tremelo, Werchter, Begijnendijk en Aarschot worden opgemaakt en goedgekeurd.

Het is negatief

dat de natuurambities stapsgewijs zijn afgebouwd.

Zoals reeds hoger vermeld, is de ambitie voor natuur stapsgewijs verminderd doorheen het voortraject. De plannen werden tweemaal bijgesteld. Resultaat? 90 en 35 ha minder groene bestemming...

Ontgoochelend is het advies van het Tremeloose gemeentebestuur in dit proces.

De gemeente Tremelo heeft tijdens het openbaar onderzoek een zeer beperkt advies gegeven:

-          voor behoud van modelvliegclub Dacota nabij Huize de Veuster

-          voor behoud van het Texas City dorp en de parking nabij het voetbalplein KFC Tremelo in de Basdongenstraat

-          geen enkel positieve bemerking over de vergroening van de beekvallei van de Laak

-          geen steun voor de natuurverbinding tussen Laekdal en Zegbroek

-          het woonlint in de Hooiveldweg is op papier zelfs omgevormd tot natuurgebied, ondanks de dure investering in de riolering in deze straat een jaar geleden.

-          de bestaande woonkorrel in de Hilstraat is ook ‘vergroend’

Hieruit blijkt nog eens duidelijk dat de gemeentelijke overheid weinig of niets onderneemt om haar acties uit het Biodiversiteitscharter en uit de gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen (GNOP) te realiseren. Laat staan haar eigen visie inzake natuurontwikkeling in de vallei van de Grote Laakbeek uit haar gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ter harte neemt. Hopelijk wijzigt deze houding nog in de toekomst, als de plannen voor het meer stroomopwaartse deel van de Laakvallei, welke onder het Hageland vallen samen met ontwikkeling van Demervallei, worden vastgelegd.

Marc Van Liefferinge

 

20151016 GRUP voorontwerp Dijle Laak detail linkeroever DD20140424

loader

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Aanmelden

Blijf als eerste op de hoogte van alle belangrijke nieuwtjes en weetjes van de natuur en Natuurpunt Tremelo.

Je kan je ten allen tijde uitschrijven indien gewenst.

Login

Natuurpunt Tremelo op Facebook

 
 
 

Natuur op twitter