Zoeken

Vogelinventarisatie Putten van Fonteyn 1984-2011

Een korte evaluatie van de voorbije vier jaar

Het broedseizoen van 2010 blijkt het minst succesvolle sinds jaren, twee belangrijke soorten, nl. Nachtegaal en Roodborsttapuit kwamen niet meer tot broeden! En zeggen dat we eind de jaren ‘80 respectievelijk tot acht en drie koppels hadden van die soorten. Zoals al in vroegere artikels vermeld is de achteruitgang van de Nachtegaal vooral te wijten aan de (natuurlijke) achteruitgang van zijn biotoop, nl. door verbossing/veroudering van geschikte broedbiotopen. Het verdwijnen van het laatste paartje is echter te wijten aan het feit dat de eigenaar het bewuste perceel waar de Nachtegaal in 2009 nog broedde heeft aangewend voor schapen. Een ander perceel waar in datzelfde jaar nog de Roodborsttapuit tot broeden kwam werd gebruikt voor de uitbreiding van een paardenweide. Menselijk ingrijpen zorgde dus in deze gevallen voor het verdwijnen van deze soorten. Nochtans kan alleen hier de mens zorgen voor de terugkeer, mits ingrijpend beheer: verjonging van de bossen, aanleg/onderhoud van struikgewas, meer diversiteit op en langs weilanden, enz... In 2009 kwam het enige overgebleven paartje Fitis, het tweelingbroertje van de Tjiftjaf, niet meer tot broeden. Aan zijn perceel veranderde niets, doch de  achteruitgang van deze soort is een nationale trend. De kolonie Blauwe Reigers deed het ook niet goed, slechts één nest in 2010, en dan nog in een privaat bos naast de bestaande kolonie, in 2011 was er terug een lichte vooruitgang met ongeveer drie koppels. Het blijft nog steeds gissen hoe lang deze kolonie hier al is en of er vroeger hogere aantallen tegelijk tot broeden kwamen. In ieder geval is het aantal pleisterende exemplaren aan de vijvers de laatste jaren sterk gedaald vergeleken met de jaren ’80, ondanks dat deze soort in België er op vooruit gaat. 

Lees meer: Vogelinventarisatie Putten van Fonteyn 1984-2011